headertekst

 Volg ons 

mail Mail ons mail

Actueel

De reactie van de advocaat van Mijbupark op "Wat Mijbupark kan bijdragen aan...".

 

 

Lees meer...

Veiligheid op ons park. Brief aan burgemeester.

 

Lees meer...

Parkkosten 2015.

 

 

Lees meer...

Via onderstaande link kunt u het antwoord van de raadsman van Mijbupark op ons stuk lezen. Vanzelfsprekend volgt hierop nog een reactie van STIBED. U wordt daar nog over geïnformeerd.

28.08.2016 De reactie van de raadsman van Mijbupark

Onlangs heeft STIBED een overleg gehad met mr. D.G. Lasschuit, de raadsman van Mijbupark.  Op zijn verzoek heeft STIBED op papier gezet wat Mijbupark kan bijdragen aan de verbetering van de situatie op ons park. Via onderstaande link kunt u hiervan kennis nemen. Suggesties zijn uiteraard van harte welkom.

18.04.2016 Wat Mijbupark kan bijdragen aan ...

 

Eerder nieuws:

Afgelopen zaterdag, 9 januari 2016, heeft de informatiebijeenkomst van Gloudemans plaatsgevonden. In een open atmosfeer is er van gedachten gewisseld over de problemen van ons park. Er is geen concreet plan op tafel gelegd. Gloudemans komt binnenkort met een verslag van de bijeenkomst. Dit verslag wordt u door hen per e-mail toegestuurd.

Wij hebben Gloudemans een eerste reactie gestuurd. Via onderstaande link kunt u de brief lezen.

11.01.2016 Eerste reactie STIBED

Vooralsnog blijft ons advies van kracht om geen volmacht af te geven.

 

 

STIBED heeft onlangs aan alle raadsleden gevraagd om eens kritisch te kijken naar de kosten en effecten van het tot nu toe gevoerde handhavingsbeleid van de gemeente Noordwijkerhout. Het betreft hier het handhaven op de bestemming; dus wel of niet permanente bewoning van de bungalow. Dat beleid is willekeurig en leidt tot rechtsongelijkheid. Voor alle duidelijkheid: handhaven op bestemming heeft niets te maken met het onlangs ingevoerde nachtregister. Via onderstaande link kunt u kennisnemen van de inhoud van onze e-mail.

10-11-2015 E-mail aan commissie BAM

 

Afgelopen vrijdagavond was VVD fractievoorzitter staten Drenthe, Willemien Meeuwissen, te zien in het satirische TV-programma ‘Kanniewaarzijn’. Daarin werd de bizarre problematiek van de permanente bewoning van recreatiewoningen haarscherp op de korrel en op de hak genomen. 

Het Programma ‘Kanniewaarzijn’ kan worden  teruggekeken op:

16-10-2015 Uitzending 'Kanniewaarzijn' VARA 16 oktober 2015

STIBED heeft dit progamma onder de aandacht gebracht van college en raadsleden. Hieronder de link naar de e-mail:

16-10-2015 E-mail aan college en raadsleden

 

Gisteravond is in de commissievergadering Ruimte en Wonen bijna anderhalf uur gediscussieerd over de verruiming van de gebruiksmogelijkheden van onze bungalows. STIBED heeft hier ingesproken. De uitkomst was weer teleurstellend. Aan Groenlinks, NZLokaal en PvdA lag het niet. Zij omarmden het voorstel van STIBED en zij hebben er alles aan gedaan om de coalitie ervan te overtuigen dat handhaven alleen een doodlopende weg is. Via onderstaande link kunt u onder punt 5 de beelden van de discussie zien.

02-07-2015 Discussie commissie Ruimte en Wonen

Ook in BlikOpNoordwijkerhout is er aandacht voor deze discussie.

02-07-2015 Meerderheid politiek blijft tegen 

De tekst van de inspreekbeurt van Paul Kettenis kunt u via onderstaande link inzien.

02-07-2015 Tekst inspreekbeurt STIBED

Op 1 juli 2015 zal in de commissie Ruimte en Wonen gediscussieerd gaan worden over de verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de recreatiebungalows op Sollasi. U wordt allen van harte uitgenodigd bij deze commissievergadering(aanvang 20:00 uur in het gemeentehuis) aanwezig te zijn. STIBED heeft aan alle fracties en aan B&W een discussienotitie/voorstel verstuurd. Dat voorstel beoogt vooral op korte termijn de situatie in het park voor bewoners en eigenaren te verbeteren. Verhuurmogelijkheden worden uitgebreid en de veiligheid op het park wordt hierdoor bevorderd. Maar het is slechts een tussenoplossing. We zijn er met dit voorstel nog lang niet. Ons uiteindelijke doel is het realiseren van een dubbelbestemming waarbij zowel wonen als recreëren mogelijk is. Zo'n procedure is erg gecompliceerd en vergt heel veel tijd. Wij zullen ons voor de dubbelbestemming onverminderd blijven inzetten. Via onderstaande link kunt u kennisnemen van de inhoud van onze discussienotitie.

10-06-2015 Discussienotitie/voorstel STIBED

De discussienota over de verruiming van de gebruiksmogelijkheden van de bungalows op Sollasi van B&W is op 22 juni vrijgegeven. STIBED vindt dit stuk uitermate teleurstellend. U kunt dit stuk via onderstaande link inzien.

23-06-2015 Discussienotitie B & W

 

Op 19 maart 2015 heeft STIBED in de raadsvergadering gebruik gemaakt van het inspreekrecht naar aanleiding van de zienswijze met betrekking tot de reparatie van het bestemmingsplan Oosterduinse Meer. De door STIBED voorgestelde gedoogconstructie is bespreekbaar geworden en het ziet er naar uit dat nu enkele raadsleden met een initiatiefvoorstel richting college zullen gaan komen. Via onderstaande link kunt u de beelden zien van deze raadsvergadering. Ongeveer 45 minuten na aanvang van de vergadering spreekt Didi Felderhof in. Na 1 uur en 29 minuten wordt het voorstel inzake de wijzing van het bestemmingsplan Oosterduinse Meer door de raad besproken.

20-03-2015 STIBED spreekt in op raadsvergadering van 19 maart 2015

20-03-2015 Integrale tekst van het inspreken van Didi Felderhof

 

Op 4 maart 2015 heeft Paul Kettenis namens STIBED ingesproken op de commissievergadering Ruimte & Wonen. Dit naar aanleiding van de reparatie van het bestemmingsplan Oosterduinse Meer. Via onderstaande link kunt u de beelden zien van de commissievergadering. Ongeveer 1 uur en 26 minuten na aanvang van de vergadering spreekt STIBED in.

05-03-2015 STIBED spreekt in op commissievergadering R & W 

Het bestuur van Stibed vraagt de gemeenteraad om in haar vergadering van 19 maart a.s. alsnog een wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders in het bestemmingsplan Oosterduinse Meer op te nemen waardoor aan bepaalde personen of categorieën van personen een gedoogvergunning kan worden verleend voor een bepaalde periode. Via onderstaande link kunt u kennis nemen van de inhoud van deze brief.

11-02-2015 Brief aan raad over aanpassing bestemmingsplan 

 

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Op woensdag 5 november 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep dat onder andere door een aantal particulieren
en de VVE  is ingesteld tegen het bestemmingsplan Oosterduinse Meer.

Kort samengevat waren de redenen om in beroep te gaan:

1. er is geen rekening gehouden met het uitdrukkelijke verzoek om naast recreatie, ook wonen mogelijk te maken (via een woonbestemming of via een meer individuele ontheffingsmogelijkheid),

2. er is geen rekening gehouden met het feit dat de mensen met een gedoogvergunning sowieso mogen blijven wonen, zelfs tot na de looptijd van dit bestemmingsplan (10 jaar), en dat derhalve de recreatieve bestemming niet voor hen zou moeten gelden.

3. de toezegging van de toenmalige verantwoordelijke wethouder dat de bouwvlakken dusdanig verruimd worden dat vergroting van de vrijstaande bungalows tot 70 m2 daadwerkelijk mogelijk is, is niet nagekomen en

4. zonder nadere motivering is de uitbreidingsmogelijkheid van geschakelde bungalows van 10% komen te vervallen.

5.  de recreatieve functie van het Oosterduinse Meer is onuitvoerbaar vanwege de vervuiling met blauwalg.

De Afdeling heeft geoordeeld:

ad 1: het staat de gemeente vrij om vast te houden aan een puur recreatieve functie. Deze beroepsgrond is dus afgewezen.

ad 2: er is inderdaad onvoldoende rekening gehouden met de belangen van mensen met een gedoogbeschikking. Er dient in het bestemmingsplan in ieder geval ‘overgangsrecht’ geformuleerd te worden om de rechten van gedoogden zeker te stellen. Een gedoogbeschikking biedt minder bescherming dan een bepaling in een bestemmingsplan. Deze beroepsgrond is toegewezen.

ad 3: in zijn algemeenheid mag de gemeente meer belang hechten aan het belang van brandveiligheid. Deze beroepsgrond is afgewezen.

Dat is volkomen ten onrechte. De Afdeling heeft er rekening mee gehouden dat de afstand tot de buurhuisjes tenminste 5 meter moet zijn (brandveiligheid). Er is geen rekening mee gehouden dat er afhankelijk van de ligging van het betreffende huisje er toch de mogelijkheid zou moeten zijn om of aan de zijkant of aan de achterkant uit te bouwen, waar de afstand van 5 meter niet geldt. De Afdeling heeft dus de feitelijke situatie onjuist beoordeeld.

ad 4: op deze beroepsgrond is de Afdeling helemaal niet ingegaan.

ad 5: op deze beroepsgrond is de Afdeling helemaal niet ingegaan.

Samenvattend: de rechten van mensen met een gedoogbeschikking  moeten beter beschermd worden. In zoverre, maar dan ook alleen in zoverre is de bestemming ‘recreatie’ vernietigd. De gemeente moet binnen 20 weken op dat onderdeel een nieuw besluit nemen.

STIBED is natuurlijk blij dat de gemeente Noordwijkerhout in het ongelijk is gesteld. We stellen echter ook vast de uitspraak op een aantal bezwaren helemaal niet is ingegaan. Helaas kan STIBED daar niets meer aan doen. Tegen een uitspraak van de Afdeling staat geen hoger beroep meer open. De Afdeling is de hoogst mogelijke rechterlijke instantie in Nederland.

STIBED ziet in de uitspraak wel weer alle aanleiding om opnieuw met de gemeente Noordwijkerhout in overleg te treden. Niet alleen om de rechten van bewoners met een gedoogbeschikking zeker te stellen maar ook om meer mogelijkheden tot permanente bewoning in het bestemmingsplan op te nemen. En het foutje van de bouwvlakken kan dan alsnog weggewerkt worden, conform de toezegging van de toenmalige wethouder aan de gemeenteraad.

Als u de gehele uitspraak wilt lezen, klik dan op de volgende link:

05-11-2014 Volledige uitspraak Raad van State

Blik Op Noordwijkerhout en het Leidsch Dagblad hebben ook aandacht besteed aan de uitspraak. Klik daarvoor op de volgende links:

06-11-2014 BON Gemeente moet bestemmingsplan Oosterduinse Meer iets aanpassen

07-11-2014 LD Raad van State: Sollasi volledig recreatief mag

 

In de commissievergadering Ruimte en Wonen van de gemeente Noordwijkerhout van 17 september j.l. is aan de hand van ingekomen stukken uitgebreid aandacht besteed aan de situatie op ons park. Namens STIBED heeft Jan van der Kroft gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Wethouder Knapp heeft aangekondigd dat het motel ontruimd dient te worden en dat de grondeigenaar is aangeschreven. Blik Op Noordwijkerhout  heeft hier een artikel aan gewijd. Als u op onderstaande link klikt, kunt u het artikel inzien.

18-09-2014 Gemeente sommeert eigenaar om motel bungalowpark Sollasi te gaan ontruimen

Wie de inspreekbeurt en de discussie in de commissie integraal wil bekijken, kan dat doen door op onderstaande link te klikken. Vervolgens kiest u voor  agendapunt 11 ‘Ingekomen Stukken’. 

17-09-2014 Webcast commissievergadering Ruimte en Wonen

 In Blik Op Noordwijkerhout wordt uitgebreid aandacht besteed aan STIBED. STIBED wil een raadsbrede hoorzitting over de problemen op het park. Onderstaande link geeft toegang tot het artikel.

16-09-2014 STIBED wil raadsbrede hoorzitting

Onderstaande link geeft toegang tot de brief van STIBED van 30-06-2014 aan de commissie BAM van de gemeente Noordwijkerhout.

30-06-2014 Brief STIBED aan BAM

Via onderstaande link krijgt u beelden te zien van de commissievergadering BAM (bestuurlijke aangelegenheden en middelen) van de gemeente Noordwijkerhout, waar in de rondvraag de veiligheid op Sollasi aan de orde komt. Ongeveer 11 minuten na aanvang van de vergadering komt ons park aan bod.

26-06-2014 Webcast commissievergadering BAM

Klik op onderstaande link voor het antwoord op de door NZLokaal gestelde vragen over de veiligheid op Sollasi.

24-06-2014 Beantwoording vragen NZLokaal over veiligheid op Sollasi

Klik op onderstaande link voor de gehele tekst van het verzoek om uitstel van de burgemeester. Als bijlage zijn hierin de gestelde vragen van NZLokaal opgenomen.

27-05-2014 Burgemeester vraagt om uitstel beantwoording vragen NZLokaal over veiligheid op Sollasi

Klik op onderstaande links voor nieuws in de media over de vragen van NZLokaal over de veiligheid op Sollasi.

5-05-2014 Bollenstreekomroep: Vragen NZLokaal over Sollasi

6-05-2014 Noordwijkerhouts Weekblad: Vragen NZLokaal over steekincident